Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Eksperci ARiMR odpowiadają na pytania rolników dotyczące modernizacji gospodarstw rolnych


Praktyczne pytania i odpowiedzi eksperta Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

  • "Złożyliśmy z synem wspólny wniosek w ostatnim naborze na modernizację gospodarstw rolnych. Zamierzamy kupić kombajn do zbioru zbóż, prasę zwijającą i ładowacz czołowy do wspólnego użytkowania. Ja w swoim gospodarstwie VAT rozliczam ryczałtowo, a syn jest VAT-owcem.  Jak w takim przypadku mamy rozwiązać sprawę  podatku VAT od wspólnie zakupionego sprzętu rolniczego?"

ARiMR: Jeśli jedna osoba nie jest rolnikiem "ryczałtowym" i rozlicza VAT na zasadach ogólnych - przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku zakupu towarów przez dwóch lub więcej nabywców. W takiej sytuacji każdy z nabywców jest uprawniony do obniżenia należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru. W przypadku, gdy wspólnego zakupu maszyn lub urządzeń dokonują, obok osób rozliczających się na zasadach ogólnych, również rolnicy ryczałtowi, zwolnieni od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 wyżej wspomnianej ustawy, wówczas możliwość odliczenia części kwoty podatku naliczonego przy zakupie stosownie do wysokości udziału we współwłasności, dotyczy wyłącznie tych osób, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

  • "W ramach ostatniego naboru wniosków  z działania  "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 o dofinansowanie mogły ubiegać się osoby fizyczne, składając wspólnie jeden wniosek o przyznanie pomocy (tzw. osoby wspólnie wnioskujące), które chcą dokonać wspólnego zakupu  maszyn lub urządzeń, a następnie wykorzystywać je w posiadanych  gospodarstwach rolnych. Jak w takich przypadkach będzie przyznawana i rozliczana pomoc finansowa? Czy  w tym celu taka grupa musi wyznaczyć lidera?"

ARiMR: W takim przypadku każda z osób wspólnie wnioskujących musi spełniać kryteria dostępu, dotyczące osób fizycznych i prowadzonej działalności rolniczej, w tym dotyczące gospodarstwa (wielkość ekonomiczna gospodarstwa minimum 4 ESU, itp.). Osoby takie dodatkowo - przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy - muszą zawrzeć między sobą umowę określającą zasady wspólnego używania zakupywanych maszyn lub urządzeń, zwaną "umową wspólnego używania", której czas trwania nie może być krótszy niż 6 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Umowa ta musi zawierać postanowienia dotyczące zasad wspólnego używania maszyn lub urządzeń oraz określać zakres prac wykonywanych przy ich użyciu przez każdą z tych osób. Przykładowy wzór takiej umowy został zamieszczony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w dziale Pobierz wnioski/Modernizacja gospodarstw rolnych/Narzędzia pomocnicze.

Każda z osób wspólnie wnioskujących  musi użytkować każdą ze wspólnie nabywanych maszyn lub  urządzeń w swoim gospodarstwie, zgodnie z zakresem prac przyjętym w umowie wspólnego używania. Zakres ten musi uwzględniać zasoby i potrzeby gospodarstw tych osób oraz korespondować z ich już posiadanymi zasobami. Ustalając wykorzystywanie nabywanego sprzętu w poszczególnych gospodarstwach należy kierować się m.in. powierzchnią upraw, zapotrzebowaniem na sprzęt w obsłudze danej produkcji w gospodarstwie rolnym uwzględniając ich skalę oraz posiadany w gospodarstwie sprzęt rolniczy.
Osoby wspólnie wnioskujące mogą realizować operację maksymalnie w 2 etapach, nie ma  możliwości finansowania operacji poprzez leasing. Kwota pomocy, o którą mogą wnioskować poszczególne osoby wspólnie wnioskujące we wniosku o przyznanie pomocy, która następnie zostania określona w umowie przyznania pomocy zawieranej z ARiMR, uzależniona jest od wysokości kosztów kwalifikowalnych, zakresu prac wykonywanych przy użyciu tych maszyn lub urządzeń określonego w umowie wspólnego używania oraz poziomu przysługującego im dofinansowania (nie więcej niż 40% do 70% kwoty kosztów kwalifikowalnych), z zastrzeżeniem przepisów dotyczących limitu pomocy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo (łącznie w całym okresie programowania 2007-2013 w działaniu "Modernizacja ?" nie może on przekroczyć 300 tys. zł.). Przy ustalaniu tego limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych, w tym zrealizowanych przez osobę fizyczną jako jedną z osób wspólnie wnioskujących i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych, w tym operacji realizowanych przez osobę fizyczną jako jedną z osób wspólnie wnioskujących.

Przepisy prawa przewidują zawarcie z ARiMR jednej, wspólnej umowy przyznania pomocy, w której określone zostaną odrębnie kwoty pomocy dla każdej z osób wspólnie wnioskujących. Oddzielnie będą one również składały w Agencji weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponieważ maszyny/urządzenia zakupywane przez osoby wspólnie wnioskujące muszą być współwłasnością każdej z tych osób, na dokumencie potwierdzającym zakup (faktura) muszą być wymienione wszystkie osoby wspólnie wnioskujące. Zasady płatności za fakturę będą określone we wzorze umowy zawieranej z Agencją, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej ARiMR.

Po zrealizowaniu operacji osoby te składają jeden, wspólny wniosek o płatność. Płatność zostanie zrealizowana odrębnie na rachunek każdej z osób wspólnie wnioskujących w kwocie odpowiadającej "udziałowi" danego beneficjenta we własności danej maszyny lub urządzenia.
Mając powyższe na uwadze nie istnieje konieczność wyznaczania lidera w związku ze składaniem wspólnego wniosku o przyznanie pomocy. Zaznaczenie pola we wniosku pn. osoba wiodąca ma główne znaczenie ze względu na prowadzony w tym zakresie monitoring.

  • "Jakie będą obowiązywały kryteria przy rozpatrywaniu wniosków i ustalaniu kolejności, w jakiej będzie przydzielana pomoc finansowa  dla gospodarstw korzystających z priorytetu   mleczarskiego i pozostałych gospodarstw?"

ARiMR: Kolejność ta zostanie określona w oparciu o uzyskaną przez każdą z planowanych operacji liczbę punktów, od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów, przy czym w pierwszej kolejności pomoc będzie przysługiwała wnioskodawcom ubiegającym się o przyznanie pomocy na operacje związane z priorytetem "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego", gdzie punkty będą przyznawane w oparciu o wielkość kwoty mlecznej i to, czy operacja przyczynia się do rozwinięcia, czy też zaprzestania produkcji mleka w gospodarstwie. Następnie, po tych wnioskach, jeśli w danym województwie jest przeprowadzany także nabór wniosków nie dotyczących priorytetu mleczarskiego, uplasują się wnioski nie dotyczące tego priorytetu, którym punkty zostaną przyznane na podstawie wielkości ekonomicznej gospodarstwa (ESU) i tego, czy operacja przyczynia się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa w wyniku wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (tzw. GVA), czy też nie. Wyżej punktowane są te wnioski, w których wykazano wzrost wartości dodanej.

W przypadku, gdy pojawią się na jednej pozycji wnioski z taką samą liczbą punktów, o ich kolejności będą rozstrzygały dalsze kryteria, określone w przepisach rozporządzenia MRiRW.
Na samym końcu w kolejności przysługiwania pomocy w tych województwach, gdzie przeprowadzony był nabór wniosków w pełnym zakresie, znajdą się m.in. takie wnioski, które - w wyniku ich oceny - zostaną uznane za nie dotyczące priorytetu mleczarskiego a były złożone w pierwszych 14 dniach trwania naboru, w tym również takie, które określone zostaną jako dotyczące tego priorytetu, ale które nie zostały złożone w tych pierwszych 14 dniach naboru (tj. do 17 stycznia 2011 r. włącznie), jednak w terminie naboru tj. do 28 stycznia, jak również takie wnioski, które wpłyną do niewłaściwego OR ARiMR oraz te, które zostaną złożone w terminie ale wpłyną do właściwego OR ARiMR po terminie 30 dni od dnia upływu terminu naboru wniosków.

  • "Czy w ostatnim naborze wniosków na modernizację gospodarstw - tak jak poprzednio - będzie można kupować używany sprzęt rolniczy?"

ARiMR: Podobnie jak w poprzednich naborach wniosków w ramach działania "Modernizacja?" istnieje możliwość zakupu maszyn i urządzeń używanych, na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego, pod warunkiem, że do dnia podania informacji o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie w odniesieniu do naboru przeprowadzonego w styczniu 2011 r. nie były one w posiadaniu wnioskodawcy, w szczególności na podstawie umowy leasingu, najmu albo użyczenia. Natomiast w przypadku wniosków dotyczących wspólnego używania dopuszczalny jest zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń.

  • "28 stycznia br. ARiMR zakończyła nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych. W jakim  terminie od zakończenia naboru  Agencja ogłosi  na swojej stronie listę rankingową, odzwierciedlająca kolejność przysługiwania pomocy na modernizację  gospodarstw?"

ARiMR: Taka lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej ARiMR najpóźniej 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków w danym województwie. Dlatego też okres 40 dni należy liczyć, w przypadku województw: pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego od  17 stycznia 2011 r. W pozostałych województwach, gdzie przeprowadzono nabór wniosków - od  28 stycznia 2011 r. W przypadku pierwszej grupy województw lista zostanie upubliczniona najpóźniej 26 lutego, w pozostałych województwach najpóźniej 9 marca 2011 r. Należy bowiem zauważyć, iż przez 30 dni od dnia zakończenia terminu naboru wniosków OR ARiMR oczekują na wnioski nadane przesyłką rejestrowaną oraz złożonych w biurach powiatowych ARiMR.

  • "Kiedy Agencja  rozpocznie wydawanie decyzji i kiedy należy oczekiwać pierwszych płatności  z tytułu zrealizowanych inwestycji w oparciu o wnioski z ostatniego naboru na modernizację gospodarstw?"

ARiMR: Wnioski o przyznanie pomocy rozpatruje się, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym tego działania, w terminie 4 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie 4 miesięcy ARiMR zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące. Czas rozpatrywania wniosku może ulec wydłużeniu, jeśli wniosek wymaga poprawy, uzupełnień czy złożenia wyjaśnień oraz w innych określonych przypadkach (np. w przypadku zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego na wniosek wnioskodawcy).

Mając powyższe na uwadze, pierwsze umowy mogą być zawarte już wiosną 2011 roku. Mając na uwadze, iż wypłata środków jest uzależnione od szeregu aspektów tj. zawarcia umowy z ARiMR, zrealizowania operacji a następnie złożenia i rozliczenia wniosku o płatność, trudno obecnie przewidzieć termin wypłaty pierwszych refundacji poniesionych kosztów. Niewątpliwie jednak już latem 2011 r. można spodziewać się pierwszych płatności w odniesieniu do operacji, które zostaną zrealizowane (przynajmniej w zakresie pierwszego etapu i złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność).

Portal Rolniczy Agror - www.agror.pl


Data publikacji w serwisie: 2011-02-13
Strony: 1