Poradnik jak wypełnić wniosek

Kryterium Mikroprzedsiębiorstwo
Liczba zatrudnionych średniorocznie poniżej 10 osób
Roczny obrót ze sprzedaży towarów usług lub operacji finansowych do 2 mln euro
lub suma bilansowa do 2 mln euro


Wnioskodawca rozwijający działalność gospodarczą, po zapoznaniu się z warunkami i sposobem określenia kategorii przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, w przypadku ustalenia spełniania warunków określających status mikroprzedsiębiorcy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem Oświadczenia Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy.

W przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy przez wspólników spółki cywilnej warunki, o których mowa w Zaleceniu Komisji 2003/361/WE, muszą być spełnione zarówno przez każdego wspólnika w ramach wykonywanej we własnym imieniu działalności gospodarczej, jak również w odniesieniu do działalności wykonywanej wspólnie w ramach spółki.

Uwaga!

Należy podkreślić, iż źródłem prawa unijnego stanowiącego jedyną podstawę do określania warunków kwalifikacji przedsiębiorstwa jako mikroprzedsiębiorstwa jest treść Zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124 z 20 maja 2003 r., str. 36.

W kwestiach problematycznych dotyczących statusu mikroprzedsiębiorcy należy się kierować tłumaczeniem Zalecenia Komisji 2003/361/WE na język polski zawartym w załączniku Nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L.214/3 9.08.2008 r.).

Ocenę statusu przedsiębiorstwa w odniesieniu do definicji mikroprzedsiębiorstwa należy przeprowadzić mając na uwadze typ przedsiębiorstwa: samodzielne (niezależne), partnerskie, powiązane.

Dane, które należy zastosować do określenia liczby zatrudnionych osób i kwot finansowych to dane dotyczące ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego oraz obliczone w skali rocznej.

Badając status przedsiębiorstwa uwzględnia się dane począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy, a kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. Przedsiębiorca, który potwierdzi posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, składa oświadczenie w oparciu o dane za ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy.

Natomiast, jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe lub spadło poniżej tych pułapów, utrata lub uzyskanie statusu mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Oznacza to, że w przypadku takich przedsiębiorstw należy zbadać status przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wcześniejszych okresów obrachunkowych. Status przedsiębiorstwa należy określić na podstawie ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i dwóch poprzedzających go okresów obrachunkowych, a zatem okres referencyjny do określania statusu przedsiębiorcy na potrzeby działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 obejmuje maksymalnie trzy kolejne zamknięte okresy obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W przypadku przedsiębiorstw działających dłużej niż jeden zamknięty rok obrachunkowy a krócej niż dwa zamknięte lata obrachunkowe, przedsiębiorca określa kategorię MŚP na podstawie danych z pierwszego zamkniętego roku obrachunkowego.

W przypadku przedsiębiorstw działających krócej niż rok, przedsiębiorca określa kategorię MŚP na podstawie oszacowania dokonanego w trakcie roku obrachunkowego, które wykorzystywał do opracowania założeń w zakresie projekcji finansowych i poziomu zatrudnienia.

Na stronie PARP został umieszczony kwalifikator, z którego można skorzystać przy określeniu kategorii, do której należy przedsiębiorstwo. Program, którego autorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, posiadająca z tego tytułu wszelkie prawa autorskie, ma charakter informacyjny i stanowi narzędzie pomocnicze w procesie kwalifikacji przedsiębiorstw.

Przejdź dalej