Informator 2011

Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych, podobnie jak w przypadku innych działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR, musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego PROW 2007-2013 w poszczególnych województwach, w tym wniosków na realizację operacji dotyczących restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, podawana jest na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Informacja ta określa dzień rozpoczęcia oraz zakończenia terminu składania wniosków, który nie może być dłuższy niż 28 dni.

Prezes ARiMR może określić w ww. informacji, że przez pierwsze 14 dni terminu mogą być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na operacje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej. W takim przypadku pomoc przysługuje w pierwszej kolejności Wnioskodawcom, którzy ubiegają się o pomoc w tym zakresie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się:

  • osobiście, albo przez osobę upoważnioną, w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo
  • osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, albo
  • za pośrednictwem poczty, tj. przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru
    w placówce pocztowej operatora publicznego do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie gospodarstw tych osób. Jeżeli te gospodarstwa są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Przygotowując dokumenty aplikacyjne Wnioskodawca powinien postępować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

.Załączniki i ich liczba powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Dane zawarte w załącznikach muszą być natomiast zgodne z danymi we wniosku o przyznanie pomocy oraz z danymi dotyczącymi Wnioskodawcy i gospodarstwa, podanymi w innych wnioskach, związanych z korzystaniem przez Wnioskodawcę z innych instrumentów wsparcia. Oznacza to, iż dane charakteryzujące gospodarstwo rolne Wnioskodawcy w zakresie:

  • produkcji roślinnej - przedstawione w Planie Rozwoju Gospodarstwa, Wyliczeniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz w części III.A wniosku: Informacja opowierzchni działek ewidencyjnych(...) uprawy oraz ich powierzchnie muszą być zgodne z danymi z ewidencji gruntów, podanymi we wnioskach o płatności bezpośrednie,
  • produkcji zwierzęcej - przedstawione w Planie Rozwoju Gospodarstwa oraz w Wyliczeniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego muszą być spójne z danymi zawartymi w bazie Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć m.in. Plan Rozwoju Gospodarstwa (PRG), w wersji papierowej, przygotowany na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Wersja elektroniczna zalecana jest jedynie w przypadku Wnioskodawców wykazujących wzrost GVA jako efekt realizacji operacji. W jego sporządzeniu pomocna będzie Instrukcja wypełniania Planu Rozwoju Gospodarstwa dla działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego PROW 2007-2013. Należy przy tym pamiętać, iż wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową.

Ważnym załącznikiem jest wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy w ESU, na formularzu udostępnianym przez Agencję, na podstawie współczynników standardowych nadwyżek bezpośrednich (SGM). Sposób wyliczania wielkości ekonomicznej szczegółowo opisuje instrukcja, zamieszczona na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku operacji obejmujących roboty budowlane do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć:

  • Kosztorys inwestorski (oryginał), wykonany metodą kalkulacji:

Ø               uproszczonej - w przypadku planowania wykonania robót w systemie zlecenia,

Ø               szczegółowej - w przypadku planowania wykonania robót we własnym zakresie;

  • Ostateczne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne lub w przypadku, gdy przedmiotem operacji jest wykonanie studni - decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa geologicznego i górniczego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń;
  • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ,

wraz z:

Ø  oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,

lub

Ø  zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych,

o ile nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Do wniosku załączane są oryginały dokumentów, chyba że w Instrukcji zostało to określone inaczej. Załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR, chyba, że w treści ich opisu w Instrukcji określono inaczej.

Załączone dokumenty, takie jak: opinie, protokoły, wypisy, odpisy, zaświadczenia, pozwolenia itp. uznawane są przez oddział regionalny ARiMR za ważne bezterminowo, jeżeli w ich treści albo w Instrukcji nie określono inaczej.

Dołączane do wniosku dokumenty powinny być aktualne, tzn. muszą zawierać dane prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wnioskodawca powinien dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy w istotny sposób wpływa na czas i wynik jego weryfikacji.

przejdź dalej