Poradnik jak wypełnić wniosek

G. Zaktualizowana wartość netto

Wynikiem  zestawienia  przychodów  i  kosztów  związanych  z  operacją,  po  zdyskontowaniu  poszczególnych rocznych  przepływów  do  momentu  zerowego  (N0),  na  który  sporządzane  są  prognozy,  będzie  zaktualizowana wartość  netto  (NPV).  Warunkiem  pozytywnej  weryfikacji  operacji  pod  kątem  uzasadnienia  ekonomicznego  jest dodatnia wartość NPV, a także dodatnia wartość dochodu przynajmniej w roku docelowym (N5).

Kolumnę Rok poprzedni, pola białe, wypełnia jedynie wnioskodawca, który rozwija dotychczasową działalność.
Danych zawartych w tej kolumnie nie należy uwzględniać przy obliczaniu wartości NPV.

W przypadku, gdy wnioskodawca wypełnia elektroniczną wersję Ekonomicznego Planu Operacji, wpisuje wartość stopy  podatku  w  zależności  od  przyjętej  formy  rozliczania  się  z  Urzędem  Skarbowym  (książka  przychodów  i rozchodów,  karta  podatkowa,  ryczałt  ewidencjonowany)  i  sam  wylicza  poszczególne  pozycje  za  kolejne  lata
(wiersz 5  podatek dochodowy wg stopy ...).
W  wierszu  1.  Inwestycje  dotyczące  operacji  należy  wpisać  w  podziale  na  poszczególne  lata,  sumę planowanych kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych nie objętych leasingiem, kosztów inwestycyjnych objętych leasingiem  i  kosztów  ogólnych,  zachowując  zgodność  z  danymi  zawartymi  w  tabeli  C-5  Koszty  operacji.  W przypadku,  gdy  koszty  ogólne  zostały  poniesione  przed  rokiem  bieżącym,  jednak  nie  wcześniej  niż  1  stycznia 2007 r., należy ująć je w kolumnie Rok bieżący.

Wypełniając wersję papierową wartości odnoszące się do wiersza 1 należy podać ze znakiem ujemnym.
W  wierszu  2.  Przychody  ze  sprzedaży  należy  wpisać  planowane  przychody  ze  sprzedaży  produktów,  usług,
zachowując zgodność z danymi zawartymi w tabeli F-1 Prognoza przychodów w wyniku realizacji operacji.

Informacje podane w wierszu 3. Koszty działalności objętej operacją muszą być zgodne z danymi zawartymi w wierszu Razem w tabeli F-2 Prognoza kosztów działalności objętej operacją.
Wartość w wierszu 4. Dochód brutto stanowi różnicę pomiędzy wartością przychodów ze sprzedaży (wiersz 2), a kosztami działalności objętej operacją (wiersz 3).

Należy  pamiętać,  aby  w  przypadku  planowania  podjęcia,  w  wyniku  realizacji  operacji  nowej  działalności (zaznaczenie   pola   „podejmowanej"   w   sekcji   C-1.2   „Planowana   operacja   dotycząca   działalności" Ekonomicznego Planu Operacji), w polu Dochód brutto (poz.2+poz.3) należy wpisać „0" i wartość tą przenieść do Wniosku o przyznanie pomocy do części 12. Wartość dodana brutto (dane za ostatni rok obrotowy w zł).

W przypadku operacji związanych z uzyskaniem wsparcia na dotychczas prowadzoną działalność (zaznaczono pole  „rozwijanej"  w  sekcji  C-1.2  „Planowana  operacja  dotycząca  działalności"  Ekonomicznego  Planu Operacji), wartość z Sekcji G.4. „Dochód brutto (poz.2+poz.3)" z kolumny Rok poprzedni należy przenieść do Wniosku o przyznanie pomocy do części 12. Wartość dodana brutto (dane za ostatni rok obrotowy w zł). 
Wypełniając  wersję  papierową  wartości  odnoszące  się  do  wiersza  3  należy  podać  ze  znakiem  ujemnym, wyliczając wartość dochodu brutto (wiersz 4) jako sumę wartości przychodów ze sprzedaży (wiersz 2) i kosztów działalności objętej operacją (wiersz 3).

Jeżeli wartość w wierszu 4 jest ujemna, wartość podatku wyniesie „0".

W nagłówku wiersza 5. Podatek dochodowy należy wpisać wyrażoną procentowo stawkę podatku, właściwą dla działalności  objętej  operacją  (podaje  wnioskodawca). Wartości  podatku  dochodowego  w  przypadku  rozliczania się  wnioskodawcy  na  zasadach  ogólnych  dla  poszczególnych  lat  stanowią  iloczyn  wartości  dochodu  brutto (wiersz  4)  oraz  stawki  podatku  określonej  w nagłówku  wiersza  5  (należy  samodzielnie  wyliczyć). W  przypadku opodatkowania  w  formie  ryczałtu  od  przychodów  ewidencjonowanych  wnioskodawca  wpisuje  stawkę  właściwą
dla jego rodzaju działalności i dokonuje obliczeń w oparciu o wiersz  2. Przychody ze sprzedaży. W przypadku uiszczania podatku wg karty podatkowej wnioskodawca wpisuje roczną kwotę obowiązującego go podatku dla w poszczególne kolumny a w nagłówku wiersza 5. Podatek dochodowy wpisuje słowo „karta".

Wartość Dochodu netto (wiersz 6) należy obliczyć jako różnicę wartości podanych dla danego roku w wierszu 4.
Dochód brutto i wierszu 5. Podatek dochodowy.

Wartość końcowa (wiersz 7) stanowi wartość inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych (bez kosztów ogólnych) pomniejszonych  o amortyzację  (bez  roku  poprzedniego).  Wartość  końcowa  jest  wykazywana  jedynie  dla  roku docelowego.

W  przypadku,  gdy  wnioskodawca  nie  dokonuje  odpisów  amortyzacyjnych,  wartość  amortyzacji  na  potrzeby wyliczenia  wartości  końcowej  ustalana  jest  od  roku,  w  którym  został  poniesiony  koszt  inwestycyjny  oraz  lat kolejnych,  aż  do  roku  docelowego  N5,  jako  iloczyn  kwalifikowalnego  kosztu  inwestycyjnego  oraz  stopy amortyzacji w wysokości 8% (przyjętej jako uśredniona stopa amortyzacji).

Przykład:

Jeżeli koszt w postaci zakupu maszyny o wartości 50.000 PLN jest ponoszony w roku 2008 i jest to rok kolejny po roku bieżącym, to wartość końcowa tej pozycji będzie wynosiła 30.000 PLN (zostanie pomniejszona o pięcioletni odpis amortyzacyjny 20.000 PLN tzn. 4.000 PLN dla każdego roku).

Dane zawarte w wierszu 8. Amortyzacja muszą być zgodne z wartościami podanymi w wierszu amortyzacja w tabeli F-2. Prognoza kosztów działalności objętej operacją.


Wartość w wierszu  9. Saldo bieżące w odniesieniu do każdego roku stanowi sumę wierszy:  6. Dochód netto oraz  8.  Amortyzacja  pomniejszoną  o  wartość  nakładów  inwestycyjnych  w  danym  roku  (wiersz  1. Inwestycje dotyczące operacji). Wartość salda bieżącego dla roku docelowego N5 jest powiększana o Wartość końcową (wiersz 7).


Wiersz 10 zawiera dane dotyczące stopy dyskonta i czynnika dyskontującego. Podane w tabeli wartości czynnika dyskontującego zostały wyliczone według wzoru: 1/(1+r)n
(z wzoru na wyliczenie NPV).

Stopa dyskonta (r) - stała stopa podawana przez ARiMR.

Zaktualizowana  wartość  netto  (NPV) to  suma  zaktualizowanych  wartości  salda  bieżącego  dla  wszystkich  lat prognozy, wyliczana według poniższego wzoru: 

N1       N2                    N5
NPV = N0 + ------- + ------ +    ...  + ------- > 0
1+r     (1+r)2 (1+r)5

W celu obliczenia NPV w wersji papierowej należy w odniesieniu do poszczególnych lat pomnożyć wartość Salda bieżącego (wiersz 9) przez odpowiedni Czynnik dyskontujący (wiersz 10), a całość zsumować.

Przejdź dalej